"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2553
พิธีไหว้ครู

วิทยากรให้ความรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาแก่ครูแกนนำ และนร.แกนนำ
ณ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)