"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครู

ค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม

ระดับมัธยมศึกษา ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน ตามแนวพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู

แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561
ณ วัดพลับพลา สำนักสงฆ์เขาไม้แก้ว และวัดเขาหนองปลาไหล
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีถวายพระพรในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

อบรม ลูกเสือ-เนตรนารีอาสาจราจร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( TO BE NUMBER ONE) พระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ต้นแบบระดับเพชร แก่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ประจำปี 2561
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พิธีไหว้ครู

LASALLIAN YOUTH THAILAND
"ONE HEART ONE COMMITMENT ONE LIFE "
At La Salle Bangkok
13-15 July,2018

พิธีไหว้ครู

ค่ายผู้นำ Y.C.S. ลาซาลจันทบุรี
"ผู้นำเยาวชนกับชีวิตที่เพียงพอ"
13-15 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

วิทยากรให้ความรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาแก่ครูแกนนำ และนร.แกนนำ
ณ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)