"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
"ท่านอธิการ วิกตอร์ กิล มูโน๊ส"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ไปช่วยงาน RUN FOR THE CHURCH 2019
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

พิธีไหว้ครู

การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)