"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2554
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 15
"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
ณ อาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2554
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมแก่สมาชิก
วันต่อต้านยาเสพติด ดังคำขวัญที่ว่า
"สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 26 มิถุนายน 2554
คณะภราดา และครูคาทอลิก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิทอย่างสง่า
โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554
ขอแสดงความยินดี...
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
ผลงาน TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ
ในงานมหกรรมรวมพล ประจำปี 2554
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 23 มิถุนายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ร่วมแบ่งปันพระพรดี ๆ โอกาสเข้าเงียบประจำ
เดือนมิถุนายน 2554
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2554
โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย พ.ต.ท.เชษฐา กีชวรรณ์ รองผู้กำกับการจราจรเมืองจันทบุรี
และคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2554

Warmly Welcome Head of Diplomatic Missions and Spouses to Chanthaburi
on 21 June 2011

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้จัดให้มี
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น
เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แก่เยาวชนเพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
ณ ลานลาซาลสเตเดียม วันที่ 21 มิถุนายน 2554

ขอแสดงความยินดี...
ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
จังหวัดจันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ วันที่ 17 มิถุนายน 2554

คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)จัดฐานการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ลูกเสือ เนตรนารี
ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเอกชน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 14-19 มิถุนายน 2554
ตัวแทนลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 14-19 มิถุนายน 2554
ขอแสดงความยินดี..
กับนักเรียนคาทอลิกที่ได้รับศีลกำลัง จำนวน 5 คน
โดยมีพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีและ
พิธีมิสซาโอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที 19 มิถุนายน 2554

ขอแสดงความยินดี ...ภราดา ยอห์น นิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
ภราดา เซบาสเตียน เจริญ ศรีพุก
โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก ณ วัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มิถุนายน

คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาจากโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
และ ร.ร.บ้านหนองเกตุ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
วันที 17 มิถุนายน 2554
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นวิทยากรใน โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2554
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2554

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร.ร.เอกชน จ.จันทบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นคณะวิทยากรร่วม ให้ความรู้
แก่คณะครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรี
เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 11-13 มิ.ย. 54

งานฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองบ้านเณรครบ 75 ปี และร่วมแสดงความยินดีในพิธีบวชสังฆานุกรของ ทั้งสิ้น 5 องค์
ณ บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา (บ้านเณรเล็ก)
วันที่ 11 มิถุนายน 2554


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
โดย คุณพ่อสิรนนท์ สรรเพ็ชร์ เป็นประธานในพิธี
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มิถุนายน 2554

Welcome Br.Edmundo Fernandez,FSC.& Br.Thomas Lavin,FSC.
To La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
on 8 June 2011


ยินดีต้อนรับ...ศิษย์เก่าโรงเรียนลาซาลแห่งประเทศไทย
ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที 5 มิถุนายน 2554

คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน
โดยคุณพ่ออันเด ไชยเผือก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 มิถุนายน 2554

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จัดโครงการ
ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ ซึ่งวันที่ 5 มิถุนายนของทุีกปี
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานลาซาลสเตเดียม
3 มิถุนายน 2554