"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ตามโครงการ "คิดดี ทำดี  ต่อต้านยาเสพติด" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดย  ร.ต.ท.นิวัฒ   พวงประเสริฐ  รอง สว.(ป) สภ.เมืองจันทบุรี  และคณะวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 มิถุนานยน  2558 อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ตามโครงการ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นำโดย ร.ต.ท.นิวัฒ พวงประเสริฐ
รอง สว.(ป) สภ.เมืองจันทบุรี
และคณะวิทยากร
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 มิถุนานยน 2558
ปฐมนิเทศ "คุณครูเข้าใหม่" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 27 มิถุนายน 2558 ปฐมนิเทศ ครูใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่
รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
อธิการให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 มิถุนายน 2558 อธิการชัยพร กิจมงคล
มอบนโยบายแนวทางการทำงาน
แก่สภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง(ม.ปลาย) ประจำปีการศึกษา 2558 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง(ม.ปลาย)
ประจำปีการศึกษา 2558
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง(อนุบาล ประถม ม.ต้น) ประจำปีการศึกษา 2558 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่

ประชุมผู้ปกครอง(อนุบาล ประถม ม.ต้น)
ประจำปีการศึกษา 2558
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2558

มิสซาประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 มิถุนายน 2558 มิสซาประจำเดือนมิถุนายน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
รายงานผลการดำเนินโครงการ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) รอบพื้นที่ เข้าสู่ระดับเพชรปีที่ 1 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 มิถุนายน 2558 รายงานผลการดำเนินโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) รอบพื้นที่
เข้าสู่ระดับเพชรปีที่ 1
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
อธิการประภาส  ศรีเจริญ ให้กำลังใจแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โอกาสเข้ารับการ

อธิการประภาส ศรีเจริญ
ให้กำลังใจแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE
โอกาสเข้ารับการ ประเมินรอบพื้นที่
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มิถุนายน 2558

พิธีแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิทอย่างสง่า โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิทอย่างสง่า
โอกาสสมโภชพระวรกาย
และพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2558

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ณ

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับเหรียญทอง
จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558
ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558