"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2559

Welcome... volunteers from De La Salle University Dasmarinas, Philippines Welcome... volunteers from
De La Salle University
Dasmarinas, Philippines
to La Salle Chanthaburi(Mandapitak)
School
on June 27,2016
วันสุนทรภู่ "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีแผ่นดิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 มิถุนายน 2559 วันสุนทรภู่ "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ปี 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70ปี ทรงครองราชย์" ภายในงาน อธิการชัยพร กิจมงคล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นสถานศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี ปี 2559
"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 70ปี ทรงครองราชย์"
อธิการชัยพร กิจมงคล
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร่่วมประชุมครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ร่่วมประชุมครั้งที่ 1/2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ยินต้อนรับ....อนูกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ยินต้อนรับ....
อนูกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559
ค่ายคุณธรรม "ธรรมะสู่ความพอเพียง" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทรโร ณ โรงเรียนลาซาลจันท่บุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ค่ายคุณธรรม "ธรรมะสู่ความพอเพียง"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทรโร
ณ โรงเรียนลาซาลจันท่บุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
โครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559
การแข่งกีฬาครู-นักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 การแข่งกีฬาครู-นักเรียน
เชื่อมความสัมพันธ์
เนื่องพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สำหรับผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ โดย พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
สำหรับผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ
โดย พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธานในพิธีฯ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรีนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรีนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มิถุนายน 2559