"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
"สุนทรภู่ ครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี มุ่งเน้นให้เยาวชนลาซาลปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อธิการชัยพร กิจมงคล อ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
และนางสาวกาญจนา เข็มพันธ์ ประธานชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีนำกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดดั่งคำขวัญที่ว่า "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
คณะครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์หลัก ปศพพ. สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโครงการขับเคลื่อนหลัก ปศพพ.สู่สถานศึกษา(ระยะที่ 2 พ.ศ.2560) รุ่นที่ 3
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ.2560
ค่ายคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนทโร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560
ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตเรื่อง “รักพ่อ เดินตามพ่อ”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน ค.ศ. 2017
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
การตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันสื่งแวดล้อมโลก
ประจำปี 2560
ขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ดังคำขวัญในปีนี้ที่ว่า "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ
(Connecting People to Nature:I'?m With Nature)"
โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาชัยพร กิจมงคล เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 5 มิุถุนายน 2560
มิสซาเปิดภาคเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560