"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู

ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22
"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ค.ศ.2018
ณ อาคารสุวรรณศรี สังฆมลฑลจันทบุรี

พิธีไหว้ครู

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
เมื่อวันที 1 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

ค่ายปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โดย บาทหลวง สมภพ ประทุมราช เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

อธิการชัยพร กิจมงคล พร้อมด้วยคณะภราดา ครู และนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเคลื่อนศพ บาทหลวง ฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบ อนนตพันธุ์ เข้าสู่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHANTHABURI 2018
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

วันสุนทรภู่ "ครูกวี 4 แผ่นดิน" ปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มิถุนายน ระลึกถึงวันสุนทรภู่
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
ดังคำขวัญที่ว่า "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

ภราดาธเนศ เลิศวาจา ที่ปรึกษาระดับม.ต้น คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์ ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และครูสรธัญ สิทธิกรณ์ ร่วมนำเสนอผลงาน "หลักสูตรขนมโบราณพื้นบ้านจันทบูร" ในโครงการส่งเสริมและเวทีประชาคมฯ
ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา. ภาคเช้า
ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

เมื่อเช้าวันนี้(25 มิ.ย.61) คุณครูระดับก่อนประถมศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง ในขณะติดอยู่ในรถยนต์ให้แก่นักเรียนอนุบาล
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีไหว้ครู

ค่ายคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
โดย พระอาจารย์ศักดา สุนทโร
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

การให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน

โดยการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
วิทยากร คุณวรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่6 ชลบุรี และคุณยุพเยาว์ วิศพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

โครงการ "ค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย"
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

โครงการ "ค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย"
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

ค่ายปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561

 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Welcome....
Teacher Bryan Albert G. Llamado (Teacher Yan), Teacher Tricia Mei A. Sanchez (Teacher Cia),Teacher Ricabelle P. Rupido (Teacher Cai) and Teacher Andre Vandamme J. Villar (Teacher And)
to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
on June 4 ,2018

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ณ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2561