"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า ( Scout Ranger)
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4
โดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องสบายใจ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด

TO BE NUMBER ONE CHANTHABURI 2019
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2562
"ค่ายคุณธรรม นำชีวีมีสุข"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู