"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ตาม
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ทางด้านนาฎดุริยางศิลป์ไทยสำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ในวันที่ 29 มีนาคม 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษา
และการบริหารจัดการเงินอุดหนุน"
ในวันที่ 22 มีนาคม 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) เข้าค่ายการฝึกอบรมลูกเสือ
วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
ในวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2554
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือ
ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ(A.L.T.C) รุ่นที่ 608
วันที่ 20-26 มีนาคม 2554
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโีรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การอบรมสถานการณ์โลกปัจจุบัน
นิทรรศการจดหมายเหตุ
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองจันทบุรี
ณ ห้องโสตฐิต
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ.2554
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ประชุมเลือกซื้อหนังสือ
ประจำปีการศึกษาที่ 2554
ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานตามโครงการ
"เสริมศักยภาพการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
จากคณะทำงานภาคกลาง
มศว.ประสานมิตร
ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลา่ซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมประชุม
สรุปการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 11 มีนาคม 2554
การปรับพื้นที่ทำถนนรอบโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 8 มีนาคม 2554
วันเกิด นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนลา่ซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2554
คณะทำงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบันทึกเทปรายการ To Be
Number One Variety ที่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
ช่วง Talk to the princess โดย
ร่วมบันทึกเทปรายการกับ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ
ในวันที่ 4 มีนาคม 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษา
ตามโครงการ เรียนฟรี 15ปี
ในวันที่ 1 มีนาคม 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต และดรีมเวิลด์ ตามโครงการ
เรียนฟรี 15ปี
ในวันที่ 1 มีนาคม 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษา
ณ สวนนงนุช ตลาดน้ำ 4 ภาค
จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ
เรียนฟรี 15ปี
ในวันที่ 1 มีนาคม 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีเปิด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลจันทนิมิต
ในวันที่ 1 มีนาคม 2554