"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ตาม
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ทางด้านนาฎดุริยางศิลป์ไทยสำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ในวันที่ 29 มีนาคม 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษา
และการบริหารจัดการเงินอุดหนุน"
ในวันที่ 22 มีนาคม 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) เข้าค่ายการฝึกอบรมลูกเสือ
วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
ในวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2554
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือ
ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ(A.L.T.C) รุ่นที่ 608
วันที่ 20-26 มีนาคม 2554
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโีรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การอบรมสถานการณ์โลกปัจจุบัน
นิทรรศการจดหมายเหตุ
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองจันทบุรี
ณ ห้องโสตฐิต
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ.2554
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ประชุมเลือกซื้อหนังสือ
ประจำปีการศึกษาที่ 2554
ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานตามโครงการ
"เสริมศักยภาพการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
จากคณะทำงานภาคกลาง
มศว.ประสานมิตร
ในวันที่ 15 มีนาคม 2554