"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2554
ขอแสดงความยินดี...
โปสตูแลนต์ คณะรักกางเขน สังฆมณฑลท่าแร่
โอกาสสำเร็จการฝึกงานอภิบาลผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2555
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2554
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน
หลักสูตร "โตไปไม่โกง" รุ่น 3
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 27-28 มีนาคม 2555
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้ส่งผลงานเรื่อง ฟ้าสีคราม
เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
หัวข้อ "ลูกของแผ่นดิน"ได้รับรางวัลชมเชย
จากคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน
ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย.....
วันที่ 26 มีนาคม 2555

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา2554
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 มีนาคม 2555

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้
บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 มีนาคม 2555

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ
และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน
หลักสูตร "โตไปไม่โกง"
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 15-16 มีนาคม 2555

การประกาศผลการเรียน
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ ลาซาลสเตเดียม
วันที่ 6 มีนาคม 2555
การเดินรูป 14 ภาค
ตามโครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
ณ ลาซาลสเตเดียม
วันที่ 5 มีนาคม 2555