"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2555
ครูสมจิตร์ ขุนจันทึก ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ภายใต้โครงการติดตาม สนับสนุน
ชุดโครงการกส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
เด็กด้อยโอกาสโดยครูสอนดี(ทุนครูสอนดี)
ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
วันทื่ 21-22 มีนาคม 2556
คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์ และคุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์ เป็นวิทยากรในการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
และคุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
เป็นวิทยากรในการอบรม
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คณะครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
เพื่อเตรียมพร้อมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
วันที่ 21 มีนาคม 2556
ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชน ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
ณ ชุมชน ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14-18 มีนาคม 2556
ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์ และภราดาโจเซฤ ดัตซ์ เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่คณะตำรวจทางหลง จ.จันทบุรี ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
และภราดาโจเซฟ ดัตซ์
เป็นวิทยากรให้การอบรม
"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับตำรวจทางหลวง"
แก่คณะตำรวจทางหลวง จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจทางหลวง 4
(จันทบุรี)
วันที่ 14 มีนาคม 2556
นักเรียนระดับประถมศึกษา ทัศนศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา
ทัศนศึกษา
ณ สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ มัธยมศึกษาตอนปลาย พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มีนาคม 2556
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ มัธยมศึกษาตอนต้น พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มีนาคม 2556
พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย" พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย"
ประจำปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มีนาคม 2556