"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2557

ประกาศผลสอบนักเรียน และจำหน่ายชุดนักเรียน ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบนักเรียน
และจำหน่ายชุดนักเรียน
ณ ลานสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 มีนาคม 2558
คณะครูคาทอลิกเดินรูป 14 ภาค เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาพรต วันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะครูคาทอลิกเดินรูป 14 ภาค
เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาพรต
วันที่ 10 มีนาคม 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย"
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มีนาคม 2558

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 7 มีนาคม 2558
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นำเสนอผลงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2558
และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนำเสนอผลงาน
ระดับประเทศ
ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ(ระดับเพชร)
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 2 มีนาคม 2558