"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

มีนาคม ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มีนาคม 2560
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก
ประจำปี 2560 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นแบบระดับเพชร
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วันที่ 7 มีนาคม 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร "งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 มีนาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร
"งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบนักเรียน และจำหน่ายชุดนักเรียน ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบนักเรียน
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียและเครื่องแบบนักเรียน
ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
และ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 มีนาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑" โดยได้รับเกียรติจาก ศน.สุทธิ สุวรรณปาล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ
"แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551"
โดยได้รับเกียรติจาก
ศน.สุทธิ สุวรรณปาล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ได้รับเกียรติจากท่าน  อาจารย์ ธัญญา เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ วันที่ 13 มีนาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ได้รับเกียรติจาก
ท่าน อาจารย์ ธัญญา เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2559

ค่ายผู้นำ Y.C.S. สังฆมณฑลจันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2559

ค่ายผู้นำ Y.C.S. สังฆมณฑลจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับครูคนเก่งของลาซาลจันท์ นางสมจิตร์  ขุนจันทึก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นายอันเร  ไชยเผือก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคลสาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 มีนาคม 2559
ขอแสดงความยินดี
กับครูคนเก่งของลาซาลจันท์
ได้รับรางวัล MOE AWARDS
ปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
วันที่ 7 มีนาคม 2559