"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

มีนาคม ปีการศึกษา 2560

 
ขอแสดงความยินดี....
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานเพื่อเลื่อนสู่ระดับเพชร ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
"คุณแม่ณัฏฐนิช พงษ์พานิช"
และคุณครูที่เกิดในเดือนมีนาคม
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มีนาคม 2560