"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

อธิการชัยพร กิจมงคล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครู

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม...
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

พิธีไหว้ครู

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
"คุณแม่ณัฏฐนิช พงษ์พานิช"
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มีนาคม 2562

พิธีไหว้ครู

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
"อำลาภราดา บูรพาจารย์"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 มีนาคม 2562