"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2554
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกแก่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่
ตามคำขวัญที่ว่า "พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
Welcome Rev.Bro.Victor Franco
To La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
on 31 May 2011

คณะภราดา ผู้บริหารและครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การทำงานเป็นทีม หลักสูตร 2 (ทีมงานครูมืออาชีพ)"
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาล(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554

ขอแสดงความยินดี...
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
และคณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง"
ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

นิทรรศการนำเสนอผลงาน "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2554

ขอแสดงความยินดี..
นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) รับมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที 26 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดวันแชลเลนจ์เดย์
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกาย ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2554
วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ณ ลานลาซาลสเตเดียม

คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554
โดย คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ
เป็นประธาน
เมื่อวั้นที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ ลานลาซาลสเตเดียม

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ณ ลานลาซาลสเตเดียม

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ยินดีต้อนรับภราดาชัยยศ พรมเทพ สู่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาจำลอง ชัยภูธร โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554์

พิธีมอบโบนัสประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
คณะภราดา ผู้บริหาร และครู ร่วมแสดงความยินดี
โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพของภราดาจำลอง ชัยภูธร และภราดาสุริยา เตยสร้อย
ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554