"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับประถมศึกษา ทัศนศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา
ทัศนศึกษา
ณ สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2556