"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2557
พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก พิธีบูชาขอบพระคูณโอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก
ภราดาเบเนดิกต์ ชัยวัฒน์ พนมวรชัย
ภราดายอห์น พงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
โครงการสัมมนาบริการวิชาการหลักสูตรและการสอน โครงการสัมมนาบริการวิชาการ
หลักสูตรและการสอน
เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้
สู่ห้องเรียนในฝันของศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในโรงเรียน การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ภายในโรงเรียน
จากเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ค่ายพอเพียงจิตอาสา คัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ค่ายพอเพียงจิตอาสา
คัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2557
ณ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์แนวพระราชดำริ ฯ
ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
การทดสอบ Mind Map ม.3 และ ม.6 การทดสอบ Mind Map ม.3 และ ม.6
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การสอบ เขียน อ่านภาษาอังกฤษ การสอบ เขียน อ่านภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ป.5
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ชั้นอนุบาล, ป.1, ป.4 และ ม.1
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต (ชีวิตกับการไตร่ตรอง) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต(ชีวิตกับการไตร่ตรอง)
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วจนพิธีเทิดเกียรติ นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล วจนพิธีเทิดเกียรติ
นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
โอกาสวันได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
ของครูและโรงเรียนลาซาลทั่วโลก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557