"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 และโอกาสต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
และโอกาสต้อนรับพระสงฆ์ใหม่
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศิลกำลัง ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 สมโภชพระจิตเจ้าและพิธีรับศิลกำลัง
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 ค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์เคล็ดลับการขยายเครือข่ายองค์ความรู้ TO BE NUMBERONE สู่ความสำเร็จ ระดับอาเซี่ยน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลยุทธ์เคล็ดลับการขยายเครือข่ายองค์ความรู้
TO BE NUMBERONE
สู่ความสำเร็จ ระดับอาเซี่ยน
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ผู้ปกครองและนักเรียน ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานสเตเดี่ยมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ผู้ปกครองและนักเรียน
ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2558
ณลานสเตเดี่ยม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณ-อำลาด้วยหัวใจลาซาลจันท์ อธิการอัครวัฒน์  จิระอมรินทร์  บราเดอร์นิรันดร์  สุขสันต์กระสินธุ์ และ ยินดีต้อนรับ

ขอบคุณ-อำลาด้วยหัวใจลาซาลจันท์
อธิการอัครวัฒน์ จิระอมรินทร์
บราเดอร์นิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
และ ยินดีต้อนรับสู่ลาซาลจันท์
อธิการชัยพร กิจมงคล บราเดอร์ปรีชา ไตรแก้ว