"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
อบรมวันงดสูบบุหรีโลก โดย สำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อบรมวันงดสูบบุหรีโลก
โดย สำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
สมโภชพระวรกายและพระโลหิต ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สมโภชพระวรกายและพระโลหิต
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วจนพิธีเทิดพระเกียรติ นักบุญยอห์นแบพติสท์ เดอ ลาซาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วจนพิธีเทิดพระเกียรติ
นักบุญยอห์นแบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
การอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล โดย ศน.สุทธิ  สุวรรรปาล ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 การอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล
โดย ศน.สุทธิ สุวรรรปาล
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ผู้ปกครองและนักเรียน ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2559 ณลานสเตเดี่ยม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผู้ปกครองและนักเรียน
ลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2559
ณ ลานสเตเดี่ยม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การอบรมเชิงปฎิบัติการ จิตวิญญานแห่งความเป็นครู โดยใช้สมาธิ วิทยากรโดย อ.นริศ  มณีขาว ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการ
จิตวิญญานแห่งความเป็นครู โดยใช้สมาธิ
วิทยากรโดย อ.นริศ มณีขาว
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559