"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2560

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดย อธิการชัยพร กิจมงคล ณ หัองประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
อบรมการศึกษาไทย 4.0
ในบริบทการจัดการศึกษาแบบลาซาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560