"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

วันงดสูบบุหรี่โลก
ณ ชุมชนเทศบาลตำบลจันทนิมิต จันทบุรี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู

และลงนามทำ MOU ร่วมกัน
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ท่านเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

หลักสูตรขนมโบราณพื้นบ้านจันทบูร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3)
เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

ต้อนรับ...ภราดากล้อง ไชยเผือก เจ้าคณะลาซาลแห่งประเทศไทย
โอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย คุณพ่อ เปโตร อานุภาพ วงษ์แก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์ อาสนวิหารฯ จันทบุรี
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

พิธีบูชามิสซาในโอกาสโปรดศีลกำลัง
โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็น ประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2018

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วจนพิธีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
โอกาสวันได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครู
และโรงเรียนลาซาลทั่วโลก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2493(ค.ศ.1950)
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561