"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและ
จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากคณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร และครู
โรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าสอบ
โครงการธรรมมะทางก้าวหน้า
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ
พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ ณ จังหวัดจันทบุรี
และคุณครูลือชา หอมศิริ ได้รับรางวัล
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปี 2553

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โดย พระศักดา สุนโท
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานมหกรรม
การจัดการความรู้ครั้งที่ 5
ในวันที่ 21-24 พ.ย.53
พร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา ในวันที่ 22 พ.ย.53
โซนเทือกเขาปันปันภายใต้คอนเซ็ป
"ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ"
และร่วมประชุมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
ในการวางแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
84 ศูนย์การเรียนรู้ ภายใน
ปีการศึกษา 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2553
ชมรม YCS โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ให้ความรู้
กับนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ในเรื่องการเกี่ยวข้าว
ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2553
การสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปี 2553 ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 388 คน ระดับธรรมศึกษาชั้นโท
จำนวน 205 คนระดับธรรมศึกษา
ชั้นเอก จำนวน 131 คน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ณ สนามสอบโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ร่วมพิธี
รับศิลมหาสนิท ณ อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดการประกวดนางนพมาศ
เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2553
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน
สถานศึกษาเข้มแข็ง ประจำปี 2553
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชนะเลิศการประกวดโครงการ
รักชาติถูก ทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต ประจำปี 2553 จาก ป.ป.ช.

คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมเตรียมความ
พร้อมในการไปค่ายลูกเสือโลก
ประจำปี 2553
คณะครู นักเรียนบ้านมิเกล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมมิสซาเขต
ณ ตำบลจันทนิมิต
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553”
“มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพภายใน(พ.ศ.2553)
และมาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอก
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558)”
ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553
คณะครู นักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดมพิทักษ์) ร่วมกิจกรรม
ค่ายบูรณาการ "รวมวัยคิดส์ พิชิตเรื่องกล้วย"
ณ โรงเรียนบุญสมวิทยา
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
คณะครู นักเรียนบ้านมิเกล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมมิสซาเขต ณ โรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิพิทักษ์)
ร่วมเลี้ยงส่งคุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิพิทักษ์)
ร่วมพิธีีมิสซาโอกาสเสกสุสาน
ประจำปี 2010 อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553
นักเรียนเด็กดี V-Star
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองปรือ
จ.จันทบุรี
ในวันที่ 5พฤศจิกายน 2553
ธนาคารทหารไทยให้ความรู้
เรื่องการออมเงิน
แก่นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม ณ บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์
จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม และเยี่ยมพระสังฆราช
ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ณ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม ณ วัดมารีย์สมภพ
(วัดบ้านแพน) จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

ภราดาประภาส ศรีเจริญ คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และคุณแม่ ณ วัดพระคริสตประจักษ์
(วัดเกาะใหญ่) ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาิพิทักษ์) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชน
ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.นครปฐม

คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิพิทักษ์)
ตรวจสอบ GPA นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553