"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2554
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา มหามงคล
และโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเปิดสัปดาห์มหามงคลส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ ตึกสันติไมตรี ธรรมเนียบรัฐบาล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
พิธีเปิดสัปดาห์มหามงคลส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหามงคล
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
คณะภราดา ผู้บริหารและครู
โรงเรียนลาซาลจันทุบรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงความยินดีโอกาส
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบ 75 ืปี
ณ โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25พฤศจิกายน 2554
1.ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
2.ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

ขอแสดงความยินดี...
นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน
ได้เข้าพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554

นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ คณะครู และพนักงาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้คณะผู้บริหาร ครูและพนักงาน
โรงเรียนดำรงวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้คุณพ่อวิชา หิรัญการ และซิสเตอร์วีรวรรณ คณะครู และพนักงาน โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเซนต์จอห์น แบพติสท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้คณะผู้บริหาร และครู
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของให้คณะผู้บริหาร ครู และพนักงาน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายสมชาย กองจินดา ประธาน ปส.กช.จันทบุรี
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมและมอบสิ่งของที่บ้านภราดาประภาส ศรีเจริญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

YCS CAFE 2011
on 7-14 Nov. 2011
at St. Louis Marry Jouniorate, Sriracha, Chonburi, Thailand

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคณะภราดา ผู้บริหาร ครูและพนักงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุชนวัฒนา
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมใจส่งความสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แก่อธิการิณี คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคุณแม่อธิการิณี และคณะเซอร์
อารามคาร์แมลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมผู้บริหารและพนักงาน
โรงงานตัดเสื้อรุ่งจิตต์ สปอร์ต จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมคุณพ่อศิริชาญ เอี่ยวผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นมัสการพระโสภณ วราภรณ์ ณ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
พร้อมตัวแทนคณะครูคาทอลิก
ร่วมงานฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
คคณะครูและนักเรียนทุนบ้านมิเกล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมมิสซาเตรียมจิตใจ
ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เขตจันทนิมิต เขต 1
ณ ปั๊มศักดิ์ชัย 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าค่ายคณิต-วิทย์ร่วมจิตรักสิ่งแวดล้อม
น้อมถวายพ่อหลวง 84 พรรษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

วันลอยกระทง ประจำปี 2554
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
1.ประดิษฐ์กระทง
2.ประกวดหนูน้อยนพมาศ
3.บริจาคกระทงให้วัดและหน่วยงานราชการ

"ลาซาลจันท์ ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
โดยร่วมใจบรรจุสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครสวรรค์และอยุธยา
วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2554
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดดอกไม้
ในพิธีเสกสุสาน ประจำปี 2011
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554
พิธีทำบุญตักบาตรช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
พิธีมิสซาขอบพระคุณเดือนพฤศจิกายน
โอกาสระลึกถึงดวงวิญญาณของภราดา ครูและนักเรียนที่ล่วงลับ
ณ ห้องประชุมอาคารมารรดาพิทักษ์
วันที่ 3 พฤศ่จิกายน 2554