"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2555
ประกวดหนูน้อยนพมาศและประดิษฐ์กระทงถวายวัดต่าง ๆ
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
Welcome...
Bro.Dodo and Lasallians
to La Salle Chanthaburi School
November 25,2012
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสขึ้นบ้านใหม่และเสกอาคารเรียน
ลาซาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดย บาทหลวงไพยง มินิราช อุปสังฆราชสังมณฑลราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
Welcome...
Bro.Dodo and Lasallians
to La Salle Chanthaburi School
November 25,2012
ค่ายสัมผัสชีวิต Y.C.S. สังฆมณฑลจันทบุรี
"พระเยซูคริสต์ ชีวิตที่พอเพียง ภาค 2 ตอน ปีแห่งความเชื่อ
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555
ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี จ.สระแก้ว
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าพิธีรับศีลมหาสนิท
โดย บาทหลวงประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
การตรวจประเมินขั้นที่ 5 การปฏิบัติการและประเมินผลผู้กำกับลูกเสือสามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่
โดย อาจารย์นคร เผือกนำผล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
จิตอาสาช่วยงานทอดกฐิน ณ วัดสมเด็จศิริบุปยาราม นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ
และคณะนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ช่วยงานทอดกฐิน ณ วัดสมเด็จศิริบุปยาราม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณ "ปีแห่งความเชื่อ" พิธีบูชาขอบพระคุณ "ปีแห่งความเชื่อ"
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555