"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2557
ค่ายเยาวชน เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ค่ายเยาวชน
เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
โครงการทุนมูลนิธิโรตารี หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทาง

โครงการทุนมูลนิธิโรตารี
หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ 6
เนื่องในวันวชิราวุธ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
พิธีรับศิลมหาสนิท ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 พิธีรับศิลมหาสนิท
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีมิสซาเขตจันทนิมิตเขต 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาเขตจันทนิมิตเขต 1
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

"คัดสรรอัญมณี เวทีภูมิภาค" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคกลาง ระหว่างวันที่

"คัดสรรอัญมณี เวทีภูมิภาค"
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนสอบธรรมะทางก้าวหน้า ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนสอบธรรมะทางก้าวหน้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา โดย นางสุภัค สิทธิโชติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลมะขามเมืองใหม่ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ในระดับก่อนประถมศึกษา
โดย นางสุภัค สิทธิโชติ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เทศบาลมะขามเมืองใหม่
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ขอขอบคุณ....           พี่ใจดี จากศิษย์เก่า สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 6 ( ปี 2546) ได้มอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ จำนวน 5 ทุน ขอขอบคุณ....พี่ใจดีศิษย์เก่า
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รุ่น 6 ( ปี 2546)
มอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
นักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วั นที่ 12 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจ GPA 5 ภาคเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตรวจ GPA 5 ภาคเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
มิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ลาซาลจันทร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย ประดิษฐ์กระทงถวายวัด ณ คามิลเลียน จันทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน

ลาซาลจันทร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย
ประดิษฐ์กระทงถวายวัด
ณ คามิลเลียน จันทบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ลาซาลจันทร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย ประดิษฐ์กระทงถวายวัด เนืองในวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ วัดจันทนาราม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ลาซาลจันทร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย
ประดิษฐ์กระทงถวายวัด
เนืองในวันลอยกระทง ประจำปี 2557
ณ วัดจันทนาราม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

การประกวดหนูน้อยนพมาศ
เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ  60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  และ 50 การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
และ 50 ปีในการอุทิศตนทางการศึกษา
เพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557
ฉลองครบรอบ 60 ปี ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และครบรอบ 50 ปี ภราดา ดร.วิกตอร์ กิล มูโน๊ส ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ฉลองครบรอบ 60 ปี
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
และครบรอบ 50 ปี
ภราดา ดร.วิกตอร์ กิล มูโน๊ส
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557