"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2558
ตรวจเยี่ยมรักการอ่านระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตรวจเยี่ยมรักการอ่านประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
สืบสาน  ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด วัดจันทนาราม  วัดสมเด็จ  วัดหนองอ้อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง
นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด
วัดจันทนาราม วัดสมเด็จ วัดหนองอ้อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สืบสาน  ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด ณ คามิลเลียน จันทบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สืบสาน ตำนานไทย ประเพณีลอยกระทง
นักเรียนประดิษฐ์กระทงถวายวัด
ณ คามิลเลียน จันทบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อบรมเชิงปฎิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 อบรมเชิงปฎิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558
ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 "สองล้อพาเพลิน เพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
"สองล้อพาเพลิน เพื่อพ่อ"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันกระแสเรียก ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 วันกระแสเรียก
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า สู่วรรณกรรมแว่นแก้ว" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ
อ่านถวายเจ้าฟ้า สู่วรรณกรรมแว่นแก้ว"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
20 พฤศจิกายน 2558
ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ค่ายผู้นำรักการอ่าน "ลาซาลสานใจ อ่านถวายเจ้าฟ้า"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
"ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 "
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยากาศพิธีปิดกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิด
พิธีปิด
ภาพบรรยากาศกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
"ภาพบรรยากาศกีฬาสี อนุบาล "ลาซาเลี่ยนเกมส์ 2015" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
กีฬา
อนุบาลลาซาเลี่ยนเกมส์
อบรมเรื่อง Education Leadership Summit 2015 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 อบรมเรื่อง
Education Leadership Summit 2015
ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ทอล์คโชว์พลิกชีวิต โดย ดร.ป็อป ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ทอล์คโชว์พลิกชีวิต โดย ดร.ป็อป
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
พิธีมิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน อุทิศแด่วิญญาณผู้ล่วงลับ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 พิธีมิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน
อุทิศแด่วิญญาณผู้ล่วงลับ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558