"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุีรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุีรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
มิสซาเขตจันทนิมิต เขต 1 เพื่อเตรียมจิตใจเพื่อฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระนางมารีอา จันทบุรี  "เยาวชนมีส่วนร่วม...ในชีวิตของพระศาสนจักร" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 มิสซาเขตจันทนิมิต เขต 1
เพื่อเตรียมจิตใจเพื่อฉลองชุมชน
แห่งความเชื่ออาสนวิหารพระนางมารีอา จันทบุรี
"เยาวชนมีส่วนร่วม...ในชีวิตของพระศาสนจักร"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ยินดีต้อนรับ..... คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประชุมครั้งที่ 2/2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ยินดีต้อนรับ.....
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ประชุมครั้งที่ 2/2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
"ลาซาลจันท์...รวมพลังแห่งความภักดี" คณะภราดา ครู และนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) รวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พรรษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 "ลาซาลจันท์...รวมพลังแห่งความภักดี"
คณะภราดา ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พรรษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
จัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ค่าย "เสริมดาวเด่น เน้นทักษะ" (พัฒนาการอ่าน คิด เขียน) ของโรงเรียนเอกชน เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์ จันท์1" โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ค่าย "เสริมดาวเด่น เน้นทักษะ"
(พัฒนาการอ่าน คิด เขียน)
ของโรงเรียนเอกชน เครือข่ายที่ 11"เอกชนสัมพันธ์ จันท์1"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา  โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง
ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ยินดีต้อนรับ... คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายที่ 11 เอกชนสัมพันธ์ จันท์ 1 ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ยินดีต้อนรับ...
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ในเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายที่ 11 เอกชนสัมพันธ์จันท์ 1
ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559