"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
"อบรมการเป็นผู้นำด้วยการตระหนักรู้"
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องสมุด โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สอบธรรมะศึกษาชั้นตรี โท เอก
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สนามสอบโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560