"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

LASALLIAN GAMES 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิด//การแข่งขัน//การเเข่งขันอนุบาล//พิธีปิด

พิธีไหว้ครู

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561
ณ สนามสอบโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

ขอแสดงความยินดี...
เด็กหญิงฐิติชญา พลบุตร เข้าพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
โดยบาทหลวง สมภพ ประทุมราช เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีเปิดปีฉลองครบรอบ 300 ปี การจากไปของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

ขอขอบคุณ ภราดาเจริญ ศรีพุก เป็นวิทยากรให้การอบรม "จิตตารมณ์คณะลาซาล
โอกาสระลึกถึงท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล จากไปครบ 300 ปี" แก่คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

Day Camp ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสสามัญ ป.4
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสสามัญ ป.5-ป.6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9-10 พฤษจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

Day Camp ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 พฤษจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 และเปิดปีฉลอง 300 ปีแห่งการจากไปของ
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสต์ เดอ ลาซาล
"ONE HEART ONE COMMITMENT ONE LIFE"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)