"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
พร้อมคณะครูและนักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมสวดสายประคำในเดือนตุลาคม "คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ"
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 31 ตุลาคม 2554
การอบรมการสร้างกระบวนการคิดและ
การสร้าง core team
ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2554

LASALLIAN GAMES 2011
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2554
1.พิธีเปิด
2.การแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์โอกาสฉลอง 60 ป
3.การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
4.พิธีปิด

อนุบาลเกมส์ ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2554

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
จังหวัดนครราชสีมา
ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 ตุลาคม 2554

การประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียน
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24ตุลาคม54
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววงษ์ชีรี...
ที่ได้สูญเสีย ยออากิม สมศักดิ์ วงษ์ชีรี
(พี่ชายภราดากันย์ วงษ์ชีรี)
ณ อาคารสันติสุข อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 22 ตุลาคม 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดอยุธยา
วันที่ 14 ตุลาคม 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
พร้อมตัวแทนคณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนลาซาล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 10-11ตุลาคม54
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 8 ตุลาคม 2554
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6-7ตุลาคม 2554
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
"บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6-7ตุลาคม 2554
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7ตุลาคม54
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7ตุลาคม54
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7ตุลาคม54
ขอแสดงความยินดี...
คุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
คุณครูวิสา มังคละสุ
และคุณครูปสุตา ประทุมเมศ
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2554
ณ หอประชุมคุรุสภา
วันที่ 5 ตุลาคม 2554
ขอแสดงความยินดี...
โอกาสสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภช
ชีวิตสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2554