"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ตุลาคม ปีการศึกษา 2558
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ณ ภูตะวัน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
ณ ภูตะวัน
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558
ชมรมครูพุทธทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดอยุธยา วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ชมรมครูพุทธทำบุญไหว้พระ
ณ จังหวัดอยุธยา
วันที่ 12 ตุลาคม 2558
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันที่ 3 ตุลาคม 2558 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 3 ตุลาคม 2558
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558