"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559

พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 ตุลาคม 2559 พิธีถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และลงนามถวายความอาลัย
เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ประกาศผลสอบและลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ตุลาคม 2559
ประชุมครูวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
คณะครูคาทอลิคแสวงบุญ  ณ สองคอน วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 คณะครูคาทอลิคแสวงบุญ
ณ สองคอน
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559
คณะครูพุทธไหว้พระ ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะครูพุทธไหว้พระ
ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ทบทวนการเขียนแผนบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ทบทวนการเขียนแผนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 ตุลาคม 2559
นักเรียนแกนนำจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อน้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาลสังขละบุรี วันที่ 4-7 ตุลาคม 2559  นักเรียนแกนนำจิตอาสา
ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อน้อง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาลสังขละบุรี
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2559
ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี วันที่  1 ตุลาคม 2559 ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2559