"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
อบรม "ครูลาซาลยุคใหม่สร้างเด็กไทย4.0
ด้วยจิตตารมณ์ของ น.ยวง เดอ ลาซาล" โดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และเป็นโอกาสอันดี โดย ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิช พร้อมคณะครูและพนักงานลาซาลจันท์ร่วมใจกัน อวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าแก่ ภราดาชัยพร กิจมงคล และภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย ซึ่งท่านทั้งสองเกิดในเดือนตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพภราดาฟรังซิสโก ธีระยุทธ ชาแดง
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560