"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2554
ขอแสดงความยินดี...
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากโครงการจุดประกายฝัน แบ่งปันน้องผู้ด้อยโอกาส
เรื่อง จุดประกายฝันแด่ผู้ด้อยโอกาส
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1
วันที่ 30 กันยายน 2554
ขอแสดงความยินดี...
โปสตูแลนต์ คณะรักกางเขน สังฆมณฑลท่าแร่
โอกาสสำเร็จการฝึกงานอภิบาลผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2554
ขอแสดงความยินดี...
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 28 กันยายน 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
ภาคกลางและตะวันออก
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
วันที่ 23-25 กันยายน 2554
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีแห่124 ปีเทศกาลกินเจเมืองจันท์
ถวายกุศลพระเจ้าตาก เทิดเหนือเกล้าองค์ภูมิพล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
วันที่ 23 กันยายน 2554
วันสันติภาพสากล ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
21 กันยายน 2554
วันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
20 กันยายน 2554

ขอแสดงความยินดี...
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นำเสนอผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา ด้านจิตวิทยา เรื่อง "คนเอาถ่านกับ 3ต."
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-15 กันยายน 2554

ประมวลภาำพ น้ำท่วมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาำิพิทักษ์)
วันที่ 12 กันยายน 2554

ปิดเรียนวันที่ 12-16 กันยายน 2554

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
"รวมพลัง สช.จันท์ รวมใจรักพ่อหลวง"
วันที่ 10-11 กันยายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญและคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเปิดบ้านริมน้ำ ปี 3
"เยือนริมน้ำ ย่ำตลาดพลอย"
วันที่ 9-11 กันยายน 2554
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2554
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ปฏิบัติธรรม ณ วัดไผ่ล้อม
วันที่ 7 กันยายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กันยายน 2554
ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาดูงาน "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเอกชน"
จากโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ วันที่ 1 กันยายน 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ภาพศึกษาดูงานภาคเช้า
ภาพศึกษาดูงานภาคบ่าย