"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557

ค่ายลูกเสือ-เนตนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 “รักประชาธิปไตย มองไกลสู่อาเซี่ยน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้น ม.1
“รักประชาธิปไตย มองไกลสู่อาเซี่ยน"
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ “เสื่อจันทบูรเลิศค่า ภูมปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์จันทบุรี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“เสื่อจันทบูรเลิศค่า ภูมปัญญาท้องถิ่น
ศาสตร์ศิลป์จันทบุรี”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 16 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

ทอล์คโชว์การกุศล "ให้ใจ"
โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
และ คุณมาร์ติน วีลเลอร์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา(ภาคกลางและภาคตะวันออก) โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
"โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4
ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557