"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
กันยนยน ปีการศึกษา 2558
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนาม MOU ระหว่าง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ลาซาลจันทบุรี กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 กันยายน 2558 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และลงนาม MOU
ระหว่าง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี
กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จ.หนองบัวลำภู
และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 กันยายน 2558
A Warm Welcome Br.Edmundo Fernandez  Br.Joseph Klong Chaiphuak and Br.Francisco Teerayut Chadang To La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School, Thailand 23 September 2015 A Warm Welcome
Br.Edmundo Fernandez
Br.Joseph Klong Chaiphuak
and Br.Francisco Teerayut Chadang
To La Salle Chanthaburi(Mandapitak)
School, Thailand
23 September 2015
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วครว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) จังหวัดพะเยา  ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) จังหวัดพะเยา
ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 กันยายน 2558
ค่ายบูรณาการระดับประถมศึกษา "วิทย์ - คณิต ชวนคิด พาเพลิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17 กันยายน 2558 ค่ายบูรณาการระดับประถมศึกษา
"วิทย์ - คณิต ชวนคิด พาเพลิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 กันยายน 2558
ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา และคณะฯ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศรร. ตามหลัก ปศพพ. ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และคณะฯ
จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศรร.
ตามหลัก ปศพพ. ด้านการศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 กันยายน 2558
ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น "เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพิ่มทักษะชีวิต คิดอยูอย่างพอเพียง" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ป) วันที่ 15 กันยายน 2558 ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น
"เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพิ่มทักษะชีวิต
คิดอยูอย่างพอเพียง"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ป)
วันที่ 15 กันยายน 2558
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงจิตอาสา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 กันยายน 2558 ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงจิตอาสา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 กันยายน 2558
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง ประจำปี 2558 โดยชมรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  วันที่ 10 กันยายน 2558 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง
ประจำปี 2558
โดยชมรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 กันยายน 2558
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ณ วัดชากใหญ่ วันที่ 9 กันยายน 2558 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
ณ วัดชากใหญ่
วันที่ 9 กันยายน 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2558 พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM APPROACH ณ ห้องประชุม SANCTAMARIT โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วันที่ 5 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM APPROACH
ณ ห้องประชุม SANCTAMARIT
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วันที่ 5 กันยายน 2558
นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558 นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 กันยายน 2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 กันยายน 2558