"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
กันยนยน ปีการศึกษา 2558
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนาม MOU ระหว่าง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ลาซาลจันทบุรี กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 กันยายน 2558 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และลงนาม MOU
ระหว่าง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี
กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จ.หนองบัวลำภู
และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 กันยายน 2558
A Warm Welcome Br.Edmundo Fernandez  Br.Joseph Klong Chaiphuak and Br.Francisco Teerayut Chadang To La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School, Thailand 23 September 2015 A Warm Welcome
Br.Edmundo Fernandez
Br.Joseph Klong Chaiphuak
and Br.Francisco Teerayut Chadang
To La Salle Chanthaburi(Mandapitak)
School, Thailand
23 September 2015
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วครว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) จังหวัดพะเยา  ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) จังหวัดพะเยา
ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 กันยายน 2558
ค่ายบูรณาการระดับประถมศึกษา "วิทย์ - คณิต ชวนคิด พาเพลิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17 กันยายน 2558 ค่ายบู