"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

เสวนาเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ วันที่ 24 กันยายน 2559 เสวนาเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 24 กันยายน 2559
ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ผอ.ณัฐฎนิช พงษ์พานิช นำคณะครู และนักเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ผอ.ณัฐฎนิช พงษ์พานิช
นำคณะครู และนักเรียน
อ่านสารสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" ปี 2559 ภาคกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค.59 และ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ณ ศุนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"
ปี 2559 ภาคกลาง รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค.59
และ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559
ณ ศุนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบอุปกรณ์ดนตรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 กันยายน 2559 มอบอุปกรณ์ดนตรี
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กันยายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอบรมแกนนำนักเรียน เพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 "เราพอใจความเมตรตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอบรมแกนนำนักเรียน
เพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต
ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
"เราพอใจความเมตรตากรุณา
มิใช่พอใจเครื่องบูชา"
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์สู่จันทบุรีเมืองแห่งความสุข" ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี วันที่ 9 กันยายน 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หลักสูตร
"พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
สู่จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2559
ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 กันยายน 2559
ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
อ.เมือง จ.สระแก้ว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2559
TO BE NUMBER ONE คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2559


TO BE NUMBER ONE
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2
ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2559 พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2559
ค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 กันยายน 2559 ค่ายลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 กันยายน 2559
อบรมเสริมทักษะชีวิต ระดับมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559 อบรมเสริมทักษะชีวิต
ระดับมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ภาครียนที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
วันที่ 5 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์) ร่วมกันจัด Study Day (Y.C.S.ชีวิตที่พอเพียง) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
และ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)
ร่วมกันจัด Study Day
(Y.C.S.ชีวิตที่พอเพียง)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 กันยายน 2559
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ณ วัดหนองอ้อ วันที่ 2 กันยายน 2559 ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ณ วัดหนองอ้อ
วันที่ 2 กันยายน 2559