"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กันยายน 2560
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกับ สภากาชาดไทย ร่วม"ทำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17
โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ร่วมกันทำความดีอย่างพร้อมเพรียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2560


พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2560

ค่ายบูรณาการวิชาการ "ตามรอยพ่อ ก่อเกิดความดี มีคุณธรรม" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กันยายน 2560