"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

รายงานผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)

 

 

ทอง

เงิน

ทองแดง

14

23

6

 ที่

กลุ่มสาระ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

68

ทองแดง

11

2

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

81

ทอง

5

3

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3

68

ทองแดง

8

4

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-6

79

เงิน

4

5

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

72

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 2

7

8

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3

76.14

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1

9

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3

73

เงิน

6

10

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6