"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

รายการทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

 

ชื่อ-นามสกุล

ระดับ

รางวัล

1. เด็กหญิงอนุชิตา ถานิตย์ ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด
2. เด็กชายชวัลวิทย์ สัตยาอภิธาน ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 8 ระดับจังหวัด
3. เด็กชายสรวิชญ์ ผลประพฤติ ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 8 ระดับจังหวัด
4. เด็กหญิงสิราวรรณ มังกร ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 8 ระดับจังหวัด
5. เด็กชายชัชณล ภูพาดสี ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด
6. นางสาวปณัดดา เพ็ชรภักดี มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด
7. นายอาทิตย์ ศรพันธ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 5 ระดับจังหวัด