"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

การเข้าใช้ห้องสมุด
ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กหญิงสุณิศา ราษฎร์อาศัย
ป.1/1
2. เด็กหญิงวาสนา สุดทวี
ป.3/1
3. เด็กหญิงศศิประภา นาควงศ์
ป.1/2
4. เด็กหญิงศุภสิตา วิเศษพล
ป.5/1
5. เด็กหญิงสุภาำำภร หุ่นวัน
ป.5/1

 

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กชายอดิศร สุภศรี
ม.2/2
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน ทับทิมทอง
ม.2/2
3. นายธนัท ราชาสีห์
ม.5/2
4. เด็กชายกัตติทัต สายยศ
ม.3/4
5. เด็กชายอธิเทพ ตลับทอง
ม.3/2

 

กิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กหญิงจิดาภา น้อยกุล
ป.6/1
2. เด็กหญิงปิยนันท์ ไกรเจริญ
ป.5/1
3. เด็กหญิงนวรัตน์ วัฒนะ
ป.4/1
4. เด็กหญิงวาสินี ปุระณะ
ป.6/1
5. เด็กหญิงโภาพรรณ สุขสำราญ
ป.4/2

 

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กหญิงชนิชา คำใสแสง
ม.1/3
2. เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแก้ว
ม.1/3
3. เด็กชายวีรภัทร สัตยาอภิธาน
ม.3/1
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขื่อนสุวรรณ
ม.1/3
5. เด็กชายศิรวัฒน์ มิ่งเมือง
ม.1/3