กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนนความสะอาดของห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เดือนมิถุนายน
-เดือนกรกฎาคม
-เดือนสิงหาคม
-เดือนกันยายน
-เดือนตุลาคม
รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
-ทำเนียบสภานักเรียน
กิจกกรมในรั้วโรงเรียน
สิ่งที่เราต้องทำ
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา