กิจกรรม

 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน

 

1.รับฟัง  รวบรวม  ความคิดเห็นต่างๆของนักเรียนแล้วเสนอต่อทางโรงเรียน

 

2.รับนโยบายโรงเรียนไปประชาสัมพันธ์  ชักชวน  ขอความร่วมมือกับนักเรียนเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของนักเรียนให้ได้รับบริการที่ดีจากองค์กรและสถาบัน

 

4.แสวงหาวิธีหรือแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเหมาะสม

 

5.จัดกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ

 

6.ช่วยเผยแพร่ความรู้และกระบวนการประชาธิปไตย

 

7.สรรหาคณะกรรมการชุดต่อๆไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เดือนมิถุนายน
-เดือนกรกฎาคม
-เดือนสิงหาคม
-เดือนกันยายน
-เดือนตุลาคม
รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
-ทำเนียบสภานักเรียน
สิ่งที่เราต้องทำ
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา