กิจกรรม

กิจจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

งานสภานักเรียนประกอบด้วย

 

1.งานรณรงค์ระเบียบวินัย ผู้รับผิดชอบ กมลวรรณ เมวิกา


2.งานรณรงค์การมาเรียนสาย ผู้รับผิดชอบ ธนาวุฒิ

 

3.งานรณรงคงานรักษ์ความสะอาด ผู้รับผิดชอบ ทิพย์สุดา

 

4.งานรณรงคเข้าแถวซื้ออาหาร ผู้รับผิดชอบ สุทธิเกียรติ

 

5.งานรณรงคการเดินแถวขึ้นอาคารเรียน ผู้รับผิดชอบ กมลวรรณ

 

6.งานรณรงคการเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้รับผิดชอบ จักรพันธ์

 

7.งานรณรงคอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้รับผิดชอบ ตะวัน

 

8.งานรณรงคการเฝ้าระวังยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ ภานุเดช

 

9.งานรณรงคการแต่งการให้ถูกระเบียบ ผู้รับผิดชอบ ทิพย์สุดา

 

10. งานรณรงค์จัดระเบียบจอดรถจักรยานยนต์ ผู้รับผิดชอบ ตะวัน

 

11.ตรวจห้องเรียน/อาคารเรียน ผู้รับผิดชอบ ทิพย์สุดา นิศารัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เดือนมิถุนายน
-เดือนกรกฎาคม
-เดือนสิงหาคม
-เดือนกันยายน
-เดือนตุลาคม
รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
-ทำเนียบสภานักเรียน
กิจกกรมในรั้วโรงเรียน
สิ่งที่เราต้องทำ
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา