อนุบาลลาซาลจันทบุรี

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุรี
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

 

 

ผลงานของหนู...อนุบาลลาซาลจันท์

ขอแสดงความยินดี....


เด็กชายกิตติชัย เลิศศรี   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
เด็กชายศราวุธ ราชคำ   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
เด็กชายณัฐวัฒน์ พลอยชัยศรี    ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ประกวดปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวนิดา ผาสุข และ ครูสุภาพร บัวเกิด

ขอแสดงความยินดี....

เด็กหญิงสุภชา จินาจิ้น   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ธนะทรัพย์ทอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
เด็กหญิงจันทรัศม์ ซื่อมโนธรรม  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ได้เข้า ประกวดการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูขจิตพรรณ ศรีประเสริฐ และ ครูพีรจิตตา วิงเวียน

ขอแสดงความยินดี....

เด็กหญิงสุชามาศ สิทธิโชติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประกวดเล่านิทานประกอบสื่อ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูเกศินี สิทธิโชติ และ ครูวัชรี น้ำจันทร์

ขอแสดงความยินดี....


เด็กหญิงโชติกา ผ่องวรรณ์    
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ได้เข้า ประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ไดรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูขจิตพรรณ ศรีประเสริฐ

 

ปฏิทิน / เวลา