อนุบาลลาซาลจันทบุรี

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุร
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

 

 

 

คณะครูอนุบาลลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

นางวรรวิภา บุญมา
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวนันทนภัค สารเนตร
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
นางนงเยาว ธรรมจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 /1
นางพีรจิตตา วิงเวียน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 /2
นา์งสาววัชรี น้ำจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1
นางวนิดา ผาสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2
นา์งสาวขจิตพรรณ ศรีประเสริฐ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 /1
นางเกศินี สิทธิโชติ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 /2
นางสุวลี พูลเพิ่ม
ครูพิเศษ

นางสุภาพร บัวเกิด
ครูพิเศษ