"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุก ประจำปีการศึกษา 2553
พิธีเปิดงานสัปดาห้องสมุด
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 7 กันยายน 2553
การประกวดชุดรีไซเคิล
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 7 กันยายน 2553
กิจกรรมในงานสัปดาห้องสมุด
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2553
   

 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน