อาคารสถานที่ 
อาคารเรียน
จำนวน.....… 3…... หลัง
อาคารประกอบ
จำนวน…......1........หลัง
ห้องน้ำ
จำนวน….......3…....หลัง
สนามเด็กเล่น
จำนวน...........1.......สนาม  
สนามฟุตบอล
จำนวน….......5.......สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล
จำนวน….......2.......สนาม
สนามบาสเก็ตบอล
จำนวน….......1.…..สนาม 
สนามเซปัตตร้อ
จำนวน...........2.......สนาม
สนามแบดมินตัน
จำนวน...….....2.......สนาม
 
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ………3………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………4………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ………2………. ห้อง
ห้องดนตรี  จำนวน ………1………. ห้อง
ห้องศิลปะ    จำนวน ………1………. ห้อง
ห้องจริยธรรม จำนวน ………1………. ห้อง
ห้องนาฏศิลป์    จำนวน ………1………. ห้อง
ห้องคหกรรม จำนวน ………1………. ห้อง
ห้องคณิตศาสตร์ จำนวน ………1………. ห้อง
 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห้องสมุดมีขนาด 320 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 18,335 เล่ม
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,388 คน ต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ. 83.96 ของนักเรียนทั้งหมด
 
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จำนวน .........289.......... เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน..........249.......... เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน..........268........... เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน…....…38..……. เครื่อง

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย.....1,200....... คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ....94.87.......ของนักเรียนทั้งหมด