โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  เปิดดำเนินการสอนปี พ.ศ. 2505   ในระดับชั้น
เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดำเนินการบริหารโดยคณะภราดาลาซาล  ภายใต้
มูลนิธิลาซาลที่มีจิตตารมณ์ในการให้การศึกษาเด็กเยาวชนและผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา
ตามศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ทักษะพื้นฐานต่างๆ  ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
เป็นคนดี
มีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า
“ คุณธรรม นำวินัย  ใส่ใจการศึกษา  กิจกรรมก้าวหน้า  พัฒนาสังคม ”

     จากคำขวัญดังกล่าวโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติการเพื่อจะได้จัดกิจกรรมต่างๆ
ที่
ี่เป็นประโยชน์ตามความสนใจของนักเรียนและเหมาะสมกับวัยที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องเรียนปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น
นอกห้องเรียนเรียนรู้
จากชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ ศาสนสถานภายในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

โดยโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพิเศษและได้เข้าร่วม 
“โครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
  โดยมีโครงการกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมธรรมะ โครงงานคุณธรรม และชมรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ  
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิธีกรรมทางศาสนา
2 ทำบุญเลี้ยงพระ
3 ตักบาตร ถวายสังฆทาน
4.อบรมธรรมะ
5.อบรมจริยธรรม
6.ปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ ฯลฯ

          จากการดำเนินการดังกล่าวโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร   คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า 
ผู้นำชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการเตรียมงานและร่วมงานในทุกกิจกรรม  ส่งผลให้ทุกงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ทำให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและกตัญญูต่อพระองค์ท่านที่ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย
           ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิพิทักษ์) ได้รับโล่รางวัลในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น 4 ปี ต่อเนื่อง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงาน เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปี 2549-2552